كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
قابل توجه دانشجویان گرامی تطبیق واحد
اصلاح برخی بندهای آیین نامه آموزشی دانشگاه در خصوص تطبیق واحد
قابل دانشجویان گرامی برخی بندهای آین نامه آموزشی دانشگاه در خصوص تطیق واحد به شرح ذیل اصلاح گردیده است:
1-امکان تطبیق واحد دروس حداکثر تا 50 درصد کل واحدهای مصوب رشته فراهم گردید.

2-امکان معادل سازی دروس برای دانشجویانی که 5 سال از زمان اخذ مدرک آنها گذشته باشد نیز میسور گردید.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر