كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
بازدید جناب دکتر خلیلی از واحد رابر جناب دکتر خلیلی معاونت محترم اجرایی استان از دانشگاه رابر بازدید نمودند روز شنبه مورخ 1401/1/14 آقای دکتر خلیلی معاونت محترم اجرایی استان به همراه خانم دکتر بختیاری رییس محترم واحد رابر و آقای حسینی نسب مسئول محترم عمرانی استان از واحد رابر بازدید نموده و از کارکنان این واحد تقدیر بعمل آوردند ./

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر